Logo

Hukuk Bak

KVKK AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

MADDE 1: İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma/Onay Metni (“Aydınlatma Metni”) ile 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu konumunda olan Hukuk Bak mevzuattan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirir.

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 2: İşbu aydınlatma metninin amacı, Üyelik Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanması suretiyle “Hukuk Bak” internet sitesine Üye olan kişilerin; kişisel verilerinin işlenmesinin hangi şartlar altında gerçekleştirileceği hususunda, özel hayatın gizliliği prensibi, 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında bilgilendirilmesidir.

KİŞİSEL VERİ, VERİ SORUMLUSU VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

MADDE 3: Hukuk Bak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 s. KVKK ve sair mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Üye’nin kişisel verilerini işler. Bu anlamda Hukuk Bak, Üye’nin kişisel verilerini tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edebilir, kaydedebilir, depolayabilir, muhafaza edebilir, değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir, açıklayabilir, aktarabilir, devralabilir, elde edilebilir hâle getirebilir, sınıflandırabilir ya da kullanılmasını engelleyebilir ve bu işlemlerle sınırlı olmamak üzere veriler üzerinde her türlü işlemi yapabilir. Hukuk Bak, yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirirken 6698 s. KVKK’nın 4.maddesi kapsamındaki ilkelere uygun davranır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

MADDE 4: Hukuk Bak kişisel verileri Üye’nin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak 6698 s. KVKK 5.maddesi 2.fıkrası kapsamındaki istisnai hallerde açık rıza aranmaz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI

MADDE 5: Üye’nin kişisel verileri; firma, ürün, hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi Hizmet Sağlayıcı’nın kişisel menfaatlerinin koruması amacıyla 6698 s. KVKK kapsamındaki sınırlamalar ve ilkeler kapsamında işlenebilir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

MADDE 6: Hukuk Bak 6698 s. KVKK 6.maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veri kapsamında olan verileri Üye’nin açık rızası olmaksızın işlemez. Hukuk Bak tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi halinde ilgili verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla ekstra güvenlik önlemleri alınır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

MADDE 7: Hukuk Bak ilgili mevzuata uygun biçimde işlemiş olduğu kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde ilgili verileri re’sen veya talep üzerine siler, yok eder yahut anonimleştirir.

KİŞİSEL VERİLERİN EDİNİLME KANALLARI VE AKTARILMASI

MADDE 8: Hukuk Bak, Üye’lere ilişkin kişisel verileri üyelik sözleşmesinin onaylanması esnasında ve çerezler vasıtasıyla edinmektedir. İlgili verileri edinme yöntemlerini değiştirme salahiyeti Hukuk Bak elinde olup, ilgili kanalların değişmesi halinde işbu metin güncellenecektir. Hukuk Bak işbu Aydınlatma Metni içerisinde belirtilen yöntemlerle ve belirtilen kanallardan toplamış olduğu kişisel verileri, ilgili mevzuat kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarabilir. İşbu madde kapsamında yapılacak olan aktarım ancak açık rızanızın varlığı halinde gerçekleştirilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

MADDE 9: Üye’nin Veri Sorumlusu Hukuk Bak’a vermiş olduğu rıza kapsamında, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve kanallarla toplanan kişisel veriler 6698 s. KVKK ve sair mevzuat hükümlerinde belirtilen müddet boyunca saklanır, meğer ki kişisel verilerin işlenmesi noktasındaki meşru amaçlar ortadan kalkmamış olsun. 6698 s. KVKK kapsamındaki kişisel veri işlemeye ilişkin meşru amaçların ortadan kalkması halinde Veri Sorumlusu Hukuk Bak tarafından kişisel veriler imha edilir. İlgili imha işlemleri mevzuat hükümlerine uygun biçimde resen yahut ilgili kişinin talebi üzerine gerçekleştirilir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

MADDE 10: Veri Sorumlusu Hukuk Bak, ilgili kişinin 6698 s. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11.maddesi kapsamındaki haklarından yararlanabilmesi için gerekli tüm önlemleri alır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

MADDE 11: Veri Sorumlusu Hukuk Bak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek; verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alır ve kurumunda gerekli denetimleri yaptırır.

ÇEREZLER

MADDE 12: Hizmet Sağlayıcısı, istatiksel amaçlarla; kullanıcı memnuniyetini ölçümlemek, arttırmak ve bu yönde içerik ve yazılım geliştirmek için çerezler kullanır. Hizmet Sağlayıcısı, çerezler vasıtasıyla kural olarak yalnızca anonim veriler elde eder. Çerezlerde herhangi bir kişisel veri saklanmaz.

SON HÜKÜMLER

MADDE 13: Hizmet Sağlayıcısı, istatiksel amaçlarla; kullanıcı memnuniyetini ölçümlemek, arttırmak ve bu yönde içerik ve yazılım geliştirmek için çerezler kullanır. Hizmet Sağlayıcısı, çerezler vasıtasıyla kural olarak yalnızca anonim veriler elde eder. Çerezlerde herhangi bir kişisel veri saklanmaz.